artists

GATEWAY II exhibition, 2023

Anna-Maria Bogner
Boyan Avramov
Peter Chinovsky
Velizar Dimchev
Vikenti Komitski

GATEWAY I exhibition, 2023

Roi Vaara (FI)
Rassim® (BG)
Stefano Cagol (IT)

Sasho Stoitzov (BG)
Jennifer Parker (US)
Iglika Christova (BG, FR)
Ivaylo Hristov (BG)